SMS Sender – Bulk Send SMS SoftwareAplicace SMS Sender – hromadné odesílání SMS

Overview

The main purpose of the SMS Sender software utility is sending SMS messages to individuals or based on the list of subscribers numbers (bulk SMS sending).

Utility SMS Sender is a console application. Depending on the performance parameters, it provides:

[list type=“check1″]

 • sending SMS messages to one or more numbers from the command line
 • sending SMS messages to the list of numbers from file
 • one-time or periodic sending SMS messages created by external systems or by SMS Sender (SMS Server mode)

[/list]

In the simplest mode in order to send SMS messages using SMS Sender utility  to one or more recipients it is sufficient to specify the recipient’s phone number (-p or -phone option and phone number of message recipient) and message text (-m or -message option and text of message), for example:

SmsSender.exe -phone +420776223945 -message "Hello, world!"

If SMS Sender works in periodical scan and send mode it scans periodically the specified directory determined in configuration file, and if there are files in the directory (SMS message files with certain format: SMS-XML-files that contains information about numbers of recipients and message text) it sends SMS messages from these files. This mode is very useful and used for third-party systems integration – it extends third-party systems capabilities with SMS messaging support.

Functionalities

[list type=“check1″]

 • sending messages using both Latin and Cyrillic code tables
 • sending composite (comprising more than one SMS message) messages
 • providing transliteration of the message to be sent from Cyrillic to Latin writing system
 • mass SMS messaging with the user-generated list of phone numbers
 • sending SMS messages via both GSM modem and Internet gateway

[/list]

Different configurations

In order to send SMS messages the SMS Sender can use following equipment or services:

[list type=“check3″]

 • GSM equipment*
 • Internet gateway for sending SMS messages

[/list]

[box]

GSM equipment:

[list type=“bullet1″]

 • ordinary business-series mobile phone (with integrated GSM modem)
 • GSM modem
 • GSM gateway connected to the PC

[/list]
[/box]
[box type=“warn“]

Prior to using the GSM equipment it must be connected to PC using the cable (USB, RS 232) or wireless connection (Bluetooth, IrDA) and installed properly with the operating system such that it should function as a modem.

[/box]

Základní informace

Hlavním účelem programového nástroje SMS Sender je odesílání SMS zpráv jednotlivcům nebo osobám ze seznamu čísel účastníků (odesílání hromadných SMS).

Utilita SMS Sender je konzolová aplikace. V závislosti na výkonových parametrech poskytuje:

[list type=“check1″]

 • odesílání SMS zpráv na jedno nebo více čísel z příkazového řádku
 • odesílání SMS zpráv na seznam čísel z adresáře
 • okamžité nebo opakované zasílání SMS zpráv vytvořených z vnějších systémů nebo z SMS Senderu (SMS Server mód)

[/list]

V nejjednodušším režimu příkazu k odeslání SMS zprávy prostřednictvím nástroje SMS Sender jednomu nebo více příjemcům, stačí zadat telefonní číslo příjemce (-p nebo –phone a telefonní číslo příjemce zprávy) a text zprávy (-m nebo -message a text zprávy), například:

SmsSender.exe -phone +420776223945 -message "Hello, world!"

SMS Server mód

Pokud SMS Sender pracuje v opakovaném skenovacím a odesílacím režimu, prohledává pravidelně zadaný adresář definovaný v konfiguračním souboru. Pokud jsou v adresáři vhodné soubory (XML soubory SMS zpráv ve správném formátu, obsahující informace o počtu příjemců a text zprávy), posílá SMS zprávy z těchto souborů. Tento režim je velmi užitečný a používaný pro integraci dalších systémů, které podporují odesílání SMS zpráv.

Funkce

[list type=“check1″]

 • odesílání SMS zpráv
 • odesílání zpráv s použitím kódových tabulek v latince nebo cyrilici
 • odesílání kombinovaných SMS (dlouhých zpráv, obsahujících více než jednu SMS zprávu)
 • provádění přepisu zpráv k odeslání ze systému psaní v cyrilici do latinky
 • hromadné odesílání SMS na čísla z telefonního seznamu vytvořeného uživatelem
 • odesílání SMS zpráv přes GSM modem i internetovou bránu

[/list]

Různé konfigurace

SMS Performer pro příjímání a posílání SMS zpráv může využívat následující zařízení nebo služby:

[list type=“check3″]

 • GSM zařízení *
 • Internetovou bránu pro posílání SMS zpráv

[/list]

[box]* GSM zařízení:
[list type=“bullet1″]

 • běžné mobilní telefony obchodních sérií (s integrovaným GSM modemem)
 • GSM modem
 • GSM bránu propojenou s PC

[/list]
[/box]
[box type=“warn“]

Především ale GSM zařízení musí být propojeno s PC, a to buď prostřednictvím kabelu (USB, RS 232) nebo bezdrátovým spojením (Bluetooth, IrDA) a musí být správně nainstalováno a nastaveno v operačním systému tak, aby fungovalo jako modem.

[/box]